Interpod Pod Warning & Handling Documentation: 

1. No storage of materials inside, against or on top of pod

2. Weather and general protection of the pod is the builder’s responsibility after delivery to site

3. Unauthorised entry to pod is prohibited, the builder is responsible for controlling access

4. Interpod to be notified of any damage or defects within two business days of pod installation via email (defects@interpod.com)

5. Pipework, cables and the like to be inspected for damage prior to external lining installation

6. Interpod’s Installation methodology must be followed

7. Pod is final cleaned before delivery, any additional cleaning required is the builder’s responsibility

Any costs incurred through failure to comply with these directions will result in being passed on to the builder.

 

Interpod Pod 警告和處理文檔:

一. 不得在吊艙內部,頂部或頂部存儲材料

二. 交付現場後,建設者有責任對吊艙進行天氣和一般保護

三. 禁止未经授权进入Pod,构建者负责控制访问

四. Interpod 在安装吊舱后的两个工作日内,通过电子邮件收到有关任何损坏或缺陷的通知 (defects@interpod.com)

五. 在安裝外襯之前要檢查管道,電纜等是否損壞

六. 必須遵循Interpod安裝方法

七. 吊舱在交付前已清洁,施工人 负责任何进一步的清洁工作

因不遵守這些指示而產生的任何費用將導致轉嫁給建築商

Interpod Dokumentacja ostrzeżenia i obchodzenia się z urządzeniem:

1. Brak przechowywania materiałów wewnątrz, na lub w strąku

2. Po dostarczeniu na plac budowy odpowiedzialność za pogodę i ogólną ochronę kapsuły ponosi budowniczy.

3. Nieuprawnione wejście do kapsuły jest zabronione, za kontrolę dostępu odpowiedzialny jest konstruktor

4. Interpod musi zostać powiadomiony o wszelkich uszkodzeniach lub wadach w ciągu dwóch dni roboczych od zainstalowania kapsułki za pośrednictwem poczty elektronicznej(defects@interpod.com)

5. Rurociągi, kable itp. Należy sprawdzić pod kątem uszkodzeń przed montażem okładziny zewnętrznej

6. Należy przestrzegać metodologii instalacji Interpod

7. Pod jest ostatecznie oczyszczona przed dostawą, wszelkie dodatkowe wymagane czyszczenie jest obowiązkiem konstruktora

Wszelkie koszty poniesione w wyniku nieprzestrzegania tych wskazówek będą skutkować przeniesieniem na budowniczy.

 

Interpod Pod Documentazione di avvertenza e gestione:

1. Nessuna conservazione di materiali all’interno, contro o sopra il pod

2. Le condizioni meteorologiche e la protezione generale del pod sono a carico del edificatore dopo la consegna al sito

3. È vietato l’ingresso non autorizzato al pod, il edificatore è responsabile del controllo dell’accesso

4. Interpod essere avvisato di eventuali danni o difetti entro due giorni lavorativi dall’installazione del pod via e-mail (defects@interpod.com)

5.Tubazioni, cavi e simili devono essere ispezionati per verificare la presenza di danni prima di installare il rivestimento esterno

6. Interpod’s La metodologia di installazione deve essere seguita

7. Pod viene pulito in modo definitivo prima della consegna, ogni ulteriore pulizia richiesta è a carico del edificatore

Eventuali costi derivanti dal mancato rispetto di queste indicazioni comporteranno il trasferimento al edificatore.

 

Contact Us